Free climbing

Arco Wall (ad Arco)

Climbing_gardalake_Giampaolo_Calzà